Khách đến Ngũ Hành Sơn trong dịp Lễ 30/4, 01/5/2017

Cuc thi bn pháo hoa quc tế Đà Nng trong dp Lế 30/4, 01/5 vi ch đ  “Ta sáng Ngũ Hành Sơn” din ra trên bu tri sông Hàn. Sc lan to L hi pháo hoa quc tế, cùng vi  các chương trình, s kin văn hoá, ngh thut được t chc hoành tráng ti các đim trong thành ph đã có nh hưởng nht đnh lượng khách đến vi Đà Nng. Các đim vui chơi, du lch bin, du lch sinh thái đến các khu di tích lch s, văn hoá là nhng nơi khách la chn đ đến trong nhng ngày ngh l. Trong đó, ti khu du lch thng cnh Ngũ Hành Sơn s lượng khách tăng đu, tng lượt khách trong 4 ngày (29/4 -02/5) là 27.346 lượt (khách nước ngoài 9.528 lượt người) tăng 15% so cùng kỳ. Có hơn 16.200 lượt khách tham quan Thy Sơn bng dch v thang máy..

Khách tham quan ngn Thy Sơn theo li lên Cng s 01

Khu du lch thng cnh Ngũ Hành Sơn, trước đó cũng đã có kế hoch đón khách, tăng cường trc ti các đim, ngăn chn tình trng mi chài bu bám du khách, đm bo v sinh môi trường và môi trường văn hóa du lch, làm tt công tác hướng dn, thuyết minh. Cán b, nhân viên không ngh l, tp trung phc v tt nht cho khách đến tham quan du lch, trong đó có c các đi biu và khách mi ca thành ph. Tt c mi hot đng ca đơn v đu  hướng đến phc v  tt nht cho du khách  đ danh thng Ngũ Hành Sơn luôn là đim đến “An toàn – Văn minh – Thân thin”Ha=.

                                                                                         T Qung bá du lch