Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy tại khu Du lịch Thắng cảnh Ngũ Hành Sơn

 

Chiu ngày 20 tháng 6 năm 2017, Ban Qun lý khu Du lch Thng cnh Ngũ Hành Sơn  phi hp vi Đi Cnh sát PCCC qun Ngũ Hành Sơn  t chc bui tp hun công tác phòng cháy cha cháy cho cán b, nhân viên và ngưi lao đng ti khu Du lch Thng cnh Ngũ Hành Sơn.

Đng chí Thưng úy Đào Ngc Trung – Đi trưng Đi Cnh sát PCCC qun truyn đt  nhng kiến thc cơ bn v công tác phòng chng cháy n

Tham gia bui  tp hun có đng chí Thưng úy Đào Ngc Trung – Đi trưng Đi Cnh sát PCCC qun; Lãnh đo Ban, Đi PCCN-PCLB đơn v, Trưng các b phn chuyên môn và thành viên Đi Công tác liên ngành 01; phóng viên Đài Truyn thanh qun cũng đến d và đưa tin.

Ti bui tp hun, đng chí Thượng úy Đào Ngc Trung – Đi trưởng Đi Cnh sát PCCC qucung cp thông tin v nhng v cháy ln gây thit hi nghiêm trng v người và tài sn xy ra trên phm vi c nước và trên đa bàn qun trong thi gian qua; nhng kiến thc cơ bn v công tác phòng chng cháy n, các nguyên nhân gây ra cháy n; mt s bin pháp phòng cháy cha cháy ti đơn v; s dng phương tin cha cháy ti ch, nhng k năng, cách x lý tình hung khi xy ra s c cháy n, k năng thoát him, bin pháp cha cháy…

Sau bui tiếp thu  ni dung cơ bn v công tác phòng cháy cha cháy, các thành viên trong Đi PCCN-PCLB và cán b, nhân viên đơn v được thc hành cách s dng các phương tin cha cháy,  bình bt, bình CO2 đ dp tt đám cháy, cách thc x lý nhanh các tình hung có th xy ra, dưới s giúp đ ca các đng chí Đi Cnh sát PCCC qun.

Bui tp hun là dp đ  mi cán b, nhân viên Ban Qun lý khu Du lch Thng cnh Ngũ Hành Sơn nâng cao kiến thc và ý thc trách nhim đi vi hot đng phòng chng cháy n, qua đó ch đng trong công tác phòng cháy cha cháy khi có s c cháy n xy ra,  góp phn đm bo môi trưng an toàn ti khu di tích.

T Qung bá du lch