Chùa chiền và hang động tại 5 ngọn núi

Chùa và động tại ngọn Thủy Sơn

Chùa và động tại ngọn Hỏa Sơn

Chùa và động tại ngọn Thổ Sơn

Chùa và động tại ngọn Kim Sơn

Chùa và động tại ngọn Mộc Sơn

* Chùa:

1. Chùa Tam Thai

2. Chùa Linh Ứng

3. Chùa Tam Tôn

4. Chùa Từ Tâm

* Động:

1. Động Huyền Không

2. Động Linh Nham

3. Động Hoa Nghiêm

4. Động Vân Thông

5. Động Tàng Chơn

6. Động Thiên Long

7. Động Thiên Phước Địa

8. Động Ngũ Cốc

9. Hang gió đông

10. Hang gió tây

11. Động Âm Phủ

(Ngoài ra còn có tháp Xá Lợi, Vọng Giang Đài, Vọng Hải Đài, đỉnh Thượng Thai).

 

* Chùa:

– Chùa Linh Sơn

– Chùa Phổ Đà Sơn

– Chùa Ứng Nhiên Phật Tông Tự

* Động:

– Động Huyền Vy

– Hang Bà Tho

 

– Chùa Long Hoa

– Chùa Huệ Quang

– Chùa Hương Sơn

– Chùa Giác Hoàng Viên

-Địa Đạo núi đá chồng

 

* Chùa:

– Chùa Quan Âm

– Chùa Thái Sơn

* Động:

– Động Quan Âm

– Động Tam Thanh

Mộc Sơn là ngọn núi đá vôi, không có cây cối chỉ có những hang động nhỏ

 

                                          Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn