Tham gia Hội thi tuyên truyền an toàn giao thông nhân Tháng công nhân năm 2017 và thực hiện chương trình “Thành phố 04 an”

An toàn giao thông là hnh phúc mi ngưi, mi nhà, khi tham gia giao thông chúng ta luôn t biết bo v mình và tuyên truyn ngưi khác cùng thc hin. Tai nn giao thông hin nay là vn nn vô cùng nhc nhi, gây ra biết bao đau thương cho mi cá nhân, gia đình và tr thành là gánh nng xã hi, trong đó hu qu gây ra t vic thiếu ý thc chp hành lut l giao thông và k c nhng trưng hp không nm đưc lut giao thông.

Ngày 05/5/2017, Công đoàn Ban qun lý khu du lch thng cnh Ngũ Hành Sơn cùng 25 Công đoàn cơ s trên đa bàn qun tham d Hi thi tuyên truyn an toàn giao thông trong công nhân, viên chc, lao đng do Liên đoàn lao đng phi hp vi Ban an toàn giao thông qun Ngũ Hành Sơn t chc nhân Tháng công nhân năm 2017 và thc hin chương trình “Thành ph 04 an”.

Tham d Hi thi, đoàn viên Công đoàn Ban qun lý khu du lch thng cnh Ngũ Hành Sơn đã tri qua 03 phn thi cơ bn: Phn thi kiến thc, x lý tình hung, phn thi năng khiếu.  Đc bit hp dn là phn thi năng khiếu vi tiu phm t biên t din “Đi mt ngày đàng, hc mt sàng khôn”, qua tiu phm d thi đã truyn ti ni dung, kiến thc thc s có ý nghĩa, tác dng thc tế và có sc lan to . Kết qu Hi thi, Công đoàn Ban qun lý khu du lch thng cnh ngũ Hành Sơn đã đt gii Ba

Đây là dp đ các Công đoàn cơ s trc thuc gp g, giao lưu, hc tp, trao đi kinh nghim và tuyên truyn, giáo dc công nhân, viên chc, lao đng v ý thc, trách nhim chp hành đúng quy đnh lut giao thông đường b, nhm đm bo s bình yên, an toàn, hnh phúc. Đng thi, kêu gi mi người hãy ng x văn hóa khi điu khin phương tin tham gia giao thông, góp phn gim bt tai nn, đm bo an toàn giao thông trên đa bàn thành ph Đà Nng.

                                                                                           T Qung bá du lch

Mt s hình nh tham d Hi thi:

Phn thi tìm hiu kiến thc

 

Phn thi x lý tình hung

 

Phn thi năng khiếu

 

Công đoàn Ban qun lý khu du lch thng cnh Ngũ Hành Sơn nhn gii Ba